Εκπαιδευτικά Sites

www.learnenglishkids.britishcouncil.org/en/                 GAMES / STORIES/ WORKSHEETS for kids

http://elt.oup.com/student/practicegrammar/?cc=gr&selLanguage=en-                GRAMMAR PRACTICE

owl.english.purdue.edu/exercises/2                GRAMMAR PRACTICE

http://www.ego4u.com                GRAMMAR/ WRITING / VOCABULARY PRACTICE

http://www.englishmedialab.com/grammar.html                GRAMMAR PRACTICE

http://comprehension-worksheets.com                 READING COMPREHENSION PRACTICE (ALL LEVELS)

http://www.ereadingworksheets.com               READING COMPREHENSION PRACTICE

http://www.bogglesworldesl.com               ABC WORKSHEETS/ QUIZZES/ WORD MATCHES and more..

http://www.kidslearningstation.com               ABC  / NUMBERS/ COLOURS etc.

http://esl-kids.com                WORKSHEETS/ GAMES / SONGS

http://gardenofpraise.com/childlit.htm              CLASSIC LITERATURE ONLINE

http://magma.nationalgeographic.com/ngexplorer                ENVIRONMENTAL ONLINE MAGAZINE